ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για μαθητές Λυκείου   «Ημέρα Σταδιοδρομίας»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για μαθητές Λυκείου «Ημέρα Σταδιοδρομίας»

poster_3_Metaixmio

Το Φροντιστήριο «Μεταίχμιο» και η «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» πραγματοποίησε την ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα:

«Αναλυτική Παρουσίαση Πανεπιστήμια –ΤΕΙ και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας – ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»

 την Σάββατο  30 Ιανουαρίου 2015, στις 11:00, στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Πετρούπολης (Μπουμπουλίνας 59) , η οποία απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, γονείς μαθητών και εκπαιδευτικούς της Β’βάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών τους.

Continue reading

Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Άρθρο 12

Μετεγγραφές
1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών  που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.
5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι.
7. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001€ έως 9.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3).
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).
ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).
στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).
Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).
θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).
ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α ́120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και
β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο οριζόμενο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και μέλη έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.
10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄24).
11. Καταργείται το άρθρο 53 του ν.4264/2014 (Α΄ 118).
12. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδιαίτερα της παραγράφου 1, ως καταληκτική ημερομηνία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται η 11.9.2015.
13. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

 

H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-14 της Α΄ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Β’ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014.

Οι ειδικοί τύποι Γενικών Λυκείων (Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά και Μουσικά), εφόσον δεν υπάρχει ειδική διάταξη καθορισμού της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, αντλούν θέματα από την τράπεζα θεμάτων του ΓΕΛ ή του ΕΠΑΛ. Για τις αντιστοιχίες, δείτε τον πίνακα στο επισυναπτόμενο αρχείο. Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Πόσο «μετράει» μία μονάδα στις πανελλήνιες εξετάσεις;

Πόσο «μετράει» μία μονάδα στις πανελλήνιες εξετάσεις;

 

Όσο οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν οι υποψήφιοι αγωνιούν όλο και περισσότερο, όχι άδικα, όπως θα δούμε. Μία μονάδα διαφορά σ’ ένα μάθημα μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα ή να το απομακρύνει. Μία μονάδα διαφορά μπορεί να προκύψει από πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Η επιτρεπτή διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι 12 μονάδες στις 100, χωρίς να κριθεί αναγκαία η αναβαθμολόγηση. Αυτή η επιτρεπτή διαφορά μπορεί να δώσει τη μία μονάδα διαφορά, αλλά και περισσότερο. Ο 1ος βαθμολογητής βάζει 70 και ο δεύτερος 82 ο μέσος όρος είναι 76. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι ο τελικός βαθμός του υποψηφίου είναι 15,2, ενώ αν οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο ο πρώτος ο τελικός βαθμός θα ήταν 14. Αν και οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο και ο δεύτερος ο τελικός βαθμός θα ήταν 16,4. Οι διαφορές είναι μεγαλύτερες της μίας μονάδας.

Πίνακας 1: Βαθμολογία υποψηφίου σε ένα μάθημα

Βαθμοί στα 100 Βαθμοί στα 20
1ος βαθμολογητής

70

14

2ος βαθμολογητής

82

16,4

Τελικός βαθμός

76

15,2

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Συνεπώς το αποδεκτό όριο των 12 μονάδων στις 100 είναι πολύ μεγάλο και δημιουργεί αδικίες. Στο νόμο για το Νέο Λύκειο του κ. Αρβανιτόπουλου περιλαμβάνεται η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων που θα είχε ως σκοπό την εξεταστική διαδικασία. Θα δημιουργούσε σώμα βαθμολογητών και θα έβαζε σε τάξη όλη τη διαδικασία των εξετάσεων, που τώρα είναι καταναγκαστική για τους καθηγητές. Φυσικά όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά, αφού τίποτε δεν έγινε.

Εκτός από τον βαθμολογητή και άλλοι παράγοντες μπορεί να φέρουν διαφορά μίας μονάδας σε ένα μάθημα. Ένα λάθος στις πράξεις στα θετικά μαθήματα ή μία μη  πλήρης διατύπωση μπορεί να φέρουν διαφορές μεγαλύτερες της μίας μονάδας.

Τις συνέπειες αυτής της διαφοράς μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του μαθήματος αυτό μπορεί να μετρήσει από 136 έως 266 μόρια. Μικρές αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν γιατί διαφορετικά επηρεάζει ο προφορικός βαθμός αν είναι κοντά στον γραπτό και διαφορετικά επηρεάζει αν έχει γίνει προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό.

Πίνακας 2: Πόσο «μετράει» μία μονάδα στα είκοσι σε ένα μάθημα των πανελληνίων

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3

266

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7

206

1 μονάδα σε μάθημα χωρίς βαρύτητα

136

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,9

226

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,4

176

1 μονάδα στο γενικό βαθμό πρόσβασης

0,12-0,17

Οι υπολογισμοί έγιναν σε 6 μαθήματα (χωρίς ΑΟΘ). Μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη διαμόρφωση του γενικού βαθμού πρόσβασης και τον προφορικό βαθμό του υποψηφίου.

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Επίσης στη διαδικασία υπολογισμού των μορίων γίνονται κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο ψηφίο του γενικού βαθμού πρόσβασης. Μία μονάδα σε ένα μάθημα μπορεί να επηρεάσει αρκετά το μέσο όρο αν το μάθημα αυτό απέχει αρκετά από το μέσο όρο.

Έτσι οι διαφορές από 136 έως 266 μόρια μπορεί να έχουν μικρές αυξομειώσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως αυξάνει ο ανταγωνισμός για μια θέση στις περιζήτητες σχολές και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης είναι κρίσιμο και το ένα μόριο, πόσο μάλλον τα 266.

Η πραγματικότητα είναι ότι σχεδόν κανείς υποψήφιος δεν καταφέρνει να αποδώσει το μέγιστο και στα έξι μαθήματα. Πάντα κάποιο λαθάκι γίνεται. Ας μην το παίρνουν, λοιπόν, κατάκαρδα οι υποψήφιοι, αφού όλοι κάπου κάνουν κάποια μικρά λάθη. Δεν επηρεάζεται η θέση τους στη λίστα των βαθμών, αφού όλοι είναι λίγο χαμηλότερα από εκεί που θα μπορούσαν.

Διαφορά υπάρχει και στις επιδόσεις ανά μάθημα, αφού κάποια μαθήματα είναι πιο δύσκολα, με συνέπεια λίγοι υποψήφιοι να φτάνουν σε υψηλές επιδόσεις. Στον πίνακα 3 βλέπουμε το ποσοστό των αριστούχων ανά μάθημα την τελευταία πενταετία.

Πίνακας 3: Ποσοστό μαθητών που έγραψαν πάνω από 18

2010

2011

2012

2013

2014

Νεοελληνική Γλώσσα

1,65

1,04

2,04

1,39

0,93

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

27,23

21,30

22,23

11,09

24,17

Φυσική Γεν. Παιδείας

36,83

47,27

31,15

42,66

46,52

Βιολογία Γεν. Παιδείας

23,14

18,96

20,99

23,72

30,48

Αρχαία Ελληνικά

6,43

2,78

3,81

1,70

5,00

Λατινικά

17,42

16,26

16,89

18,27

20,11

Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατ.

3,23

4,34

7,17

5,07

3,10

Ιστορία Κατ.

20,09

17,78

19,18

18,71

15,34

Βιολογία Θετικής Κατ.

43,43

19,91

31,04

22,64

33,38

Μαθηματικά Θετικής Κατ.

24,23

11,09

9,79

2,47

15,12

Φυσική Θετικής Κατ.

22,98

13,84

9,10

9,82

18,03

Χημεία Θετικής Κατ

42,93

36,54

28,57

22,26

26,97

Μαθηματικά Τεχν. Κατ.

6,62

3,04

2,47

0,65

4,68

Φυσική Τεχν. Κατ.

5,92

3,34

2,16

2,55

4,94

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκ.

28,07

30,37

30,56

20,90

30,65

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠΠ

14,04

16,24

16,74

13,14

8,36

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

31,45

23,52

33,80

18,69

27,45

Πηγή: Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η Νεοελληνική γλώσσα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό αριστούχων, αφού οι υποψήφιοι πετυχαίνουν βαθμολογία πάνω από 18 σε ποσοστό από 1 έως 2%. Τα επόμενα μαθηματα με το μικρότερο αριθμό αριστούχων είναι η Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατεύθυνσης και τα Αρχαία Ελληνικά με ποσοστό αριστούχων από 3-7%. Ακολουθούν τα θετικά μαθήματα με τα Μαθηματικά και τη Φυσική να πρωταγωνιστούν στις χαμηλές επιδόσεις.

Το απόλυτο ρεκόρ χαμηλής βαθμολογίας είχαμε στα Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης το 2013, με ποσοστό αριστούχων 0,65%, χρονιά που τέθηκαν εξαιρετικά δύσκολα θέματα. Η δυσκολία των θεμάτων είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι βάσεις.

Δεν έχει καμία σημασία ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων με τους επιτυχόντες. Φέτος θα εισαχθούν 68.345 νέοι φοιτητές ανεξάρτητα από τη δυσκολία των θεμάτων. Συνεπώς μην τρομάξετε αν αισθανθείτε ότι τα θέματα είναι δύσκολα.