αλλά και σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση..

αλλά και σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση..
  • υψηλό επίπεδο καθηγητών
  • επιπλέον ατομική και ομαδική διδακτική στήριξη 
  • χρήση διαδραστικών πινάκων
  • πλήρης σειρά βοηθημάτων – σημειώσεων